Folkehelserapporten for 2014 er her og trenden er klar: Folkehelsen er god i √Ölesund.

Annonse
Se TV direkte

Gjennomgangen av helsetilstand i √Ölesund i 2014 viser at folkehelsen fortsatt er god. Forventet levealder er h√łyere i √Ölesund enn landet ellers, og det er mindre psykiske lidelser, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2 enn i resten av landet.

Kommunen sk√•rer ogs√• bedre p√• en rekke viktige levek√•rsindikatorer; andelen av arbeidsledige og personer med lav inntekt, uf√łretrygdede, sosialhjelpsmottagere og enefors√łrgere er lavere.

Andelen med videreg√•ende eller h√łyere utdanning er h√łyere enn landsniv√•et. Trivselen hos elevene er h√łyere, og frafallet i videreg√•ende skole er mindre enn i landet ellers. Andelen 5. klassinger som er p√• laveste mestringsniv√• i lesing og regning er ogs√• lavere enn i landet som helhet. Det samme gjelder dessverre ikke 8. klassingene.

Utfordringer

Rapporten viser at det som skiller seg ut i negativ retning er antall krefttilfeller. Av krefttyper er det s√¶rlig lungekreft, prostatakreft og kreft i ford√łyelsesorganene kommunen har mer av enn landet ellers. Trafikkst√ły er ogs√• et st√łrre problem i kommunen v√•r enn i mange sammenlignbare kommuner.

Det er sosiale helseforskjeller i √Ölesund, slik som i resten av landet. De som har fullf√łrt videreg√•ende skole har 4,5 √•r lenger forventet levetid i √Ölesund enn de som ikke har fullf√łrt videreg√•ende skole. Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig m√•lsetting i folkehelsearbeidet.

Folkehelsekoordinator Kathrin Kobbevik sier at det er viktig å merke seg at psykiske lidelser, rusproblemer, hjerte- og karsykdommer og overvekt er store utfordringer også i Ålesund selv om kommunen ligger bedre an enn landsgjennomsnittet.

– Her er det behov for √łkt forebyggende innsats, sier hun. Over hele landet ser vi en tendens til √łkning i depresjonsplager. Noe av forklaringen p√• de h√łye tallene kan v√¶re at de unge f√łler at de kommer til kort i en stresset hverdag. Det er mange krav til skoleprestasjoner, fritidsaktiviteter og utseende som kan bidra til at man f√łler at man ikke strekker til i hverdagen. Sosiale medier bidrar ogs√• til at det blir √łkt press.

Alle sektorer er viktige

Kobbevik sier at selv om folkehelsen i Ålesund er generelt god, er det likevel flere store utfordringer kommunen må jobbe mer med.

– Det er viktig at prioriteringer og tiltak er tydelige og synlige i andre sektorplaner enn bare helsesektorens. Alle sektorer er viktige for √• skape gode oppvekst- og levek√•r, og for √• utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og fremmer fellesskap, trygghet og deltagelse. Dette er en forutsetning for √• kunne m√łte helseutfordringer f√łr de beslaglegger kapasitet i helsetjenesten. Flere av kommunens virksomheter har rapportert om sine folkehelsetiltak i √•rsmeldingen for 2014 som blir lagt frem i juni.

Folkehelse i alt

Kommuneplanens samfunnsdel er n√• klar for politisk behandling og h√łring. Folkehelse er et gjennomg√•ende perspektiv i denne, og informasjon om helsetilstand og p√•virkningsfaktorer har blitt anvendt i en tverrfaglig sammenheng. Flere fagplaner er ogs√• under utarbeiding, f.eks. re-/habiliteringsplan, ruspolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. I disse vil ogs√• folkehelse v√¶re et viktig perspektiv, og planene vil ha betydning for resultater p√• folkehelseomr√•det.

Bakgrunn

Plikten til √• ha folkehelsemelding er forankret i folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen, forskrift om milj√łrettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Folkehelsearbeid handler om √• legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og √• redusere faktorer som har negativ innvirkning (jf. folkehelseloven § 3).

Annonse
Indre Bane ny februar 2022