Regjeringa har gitt 125 MNOK i ekstra tilskot til idrettslaga i 2023. Midlane skal gå til arbeid med inkludering av born og unge i aldersgruppa 6-19 år. Dette er for i bidra i ei tid med aukande kostnadar i samfunnet. Ålesund Idrettsråd har som følgje av dette fått 732 743,- til fordeling.

Annonse
Jobbpartner toppbanner

Alle midlane skal gå direkte til idrettslag med medlemmer i målgruppa. Ansvarleg idrettsråd/idrettskrets kan sjølv velje kriteria for utdeling, Ålesund idrettsråd har valt å fordele direkte til idrettslaga basert på medlemstal i aldersgruppa.

-Midlane skal kome på konto innan kort tid. Vi i idrettsrådet vonar midlane kjem godt med og at det kan bidra til å at enno fleire får oppleve samhald og meistring gjennom gode idrettsopplevingar, seier leiar i Ålesund Idrettsråd, Gjermund Kvernmo Langset

Midlane skal understøtte:

• Idrettslaget sitt arbeid med å inkludere born og ungdom som fell utanfor på grunn av sosial usemje og sosioøkonomiske grunnar.

• Å holde foreldrebetalinga og aktivitetar som er kostnadsdrivande nede.
Idrettslaga har handlingsrom til å bruke midlane slik dei opplever at det er mest nyttig for å oppnå formålet, innanfor retningslinjene som gjeld.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022