-Dette vil være et betraktelig rimeligere alternativ til det som foreligger per dags dato. Det vil kreve minimalt med inngrep og vil fungere godt med fremtidige endringer av bysentrum, skriver Ålesund INP i et leserinnlegg.

Annonse
Se TV direkte

Leserinnlegg av: Andrew TaylorLeder, Ålesund INP/ Einar GaaseideÅlesund Industri- og Næringspartiet

Beliggenheten vil være bedre for innbyggerne og næringslivet. Ålesund INP mener at den allerede eksisterende busslomma på nordsida av dagens bussterminal kan bli ny gateterminal. Denne plasseringen vil være mer fornuftig med tanke på eksisterende infrastruktur, blant annet undergangen ved Rådhuset.

Ålesund Industri- og Næringspartiet (INP) mener at gateterminalen/kollektivknutepunktet slik det er fremlagt, ikke tar hensyn til næringsdrivende. Planen er næringsfiendtlig og vil medføre at mange korttidsplasser forsvinner til ulempe for forretningsdrivende og brukere av byen. Buss i Keiser Wilhelms gate vil påvirke byrom og gateløp negativt med støy, støv og barriereeffekt. E136 har bredere gateløp og det er ingen byrom som vil bli berørt med INP sitt forslag. Buss i keiser Wilhelms gate vil gi færre vareleveringslommer, noe som er negativt for de næringsdrivende.

Det fremkom en del frykt og skepsis i 2017 under prøve uken av en gateterminal i Keiser Wilhelms gate. Dette ble langt på vei bekreftet i løpet av den uken prosjektet varte, da korttidsplassene forsvant og salget stupte.

Ble innbyggerne, næringslivet, bussjåførene eller varetransport selskap hørt i 2017? Burde det ha vært en bedre analyse og utreding av gateterminalen før 2015, og med mer omfattende testing enn det som ble gjort først i 2017? Det er kanskje grunnlag for å stille spørsmålstegn om vedtaket var godt nok utredet.

Notenes gate/Rasmus Rønnebergs gate må ikke bli enveis kjørt, da dette vil gi enda mer trafikk til posthuskrysset med øvrige kryss. Kremmergården parkeringshus har stor utskiftning av biler, dette vil medføre enda mer kaos i sentrum. Busser skal gå i Nelvik stredet ser vi i Ålesund INP på som en dårlig løsning, da dette vil medføre stor flaskehals for trafikkavviklingen siden bussene kommer over i det andre kjørefeltet på E136. Det blir flere 90 grader svinger som vil gi dårlig avvikling og trafikkflyt når bussene skal svinge i de trange bygatene. Med den planlagte gateterminalen vil bussene gå nedover Keiser Wilhelms gate og inn Rådstugata i 90 graders sving, hvorpå bussen vil bryte vikeplikten for møtende trafikk.

Vi i Ålesund INP mener at Keiser Wilhelms gate 23- 25 bør få langsgående parkering på grunn av trafikksikkerhet. Videre kan parkeringen utenfor Pir i Keiser Wilhelms gate fjernes og muliggjøre bredere fortau for myke trafikanter, uteservering og grøntareal. Dette kan være en del av et treffsikkerhetstiltak, samt lage bedre byrom.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022