Mangelen på helsepersonell er allerede et stort problem. Med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, kommer ressursproblemene i helse- og omsorgssektoren til å bli større de neste tiårene. Vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen er klare for å bidra med frivillighet som del av løsningen.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Leserinnlegg av: Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal fylkeslag ved fylkesleder Ingunn Øye, nestleder Arne Georg Vassvik, styremedlemmene Aina Meisal, Bodil Hammer, Tordis Søvik Johansen, folkehelsekontakt Anna Vollen Balstad og demenskontakt Kirsti Flø.

Vi i de frivillige organisasjonene har lange tradisjoner for å bidra, og ønsker å gjøre det også framover. Men all erfaring viser at skal frivilligheten blomstre, må den være fri og selvstendig. Vi bidrar best når initiativ kommer nedenfra, og vi kan utfordre og utvikle det etablerte, eller skape noe nytt der vi ser uløste behov.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har helselag og demensforeninger over hele landet og bidrar til å forebygge ensomhet og sykdom og sørge for bedre folkehelse. Dette gjør vi gjennom å legge til rette for at folk kan være i aktivitet og ved å skape sosiale nettverk og sosial støtte. Å være frivillig er i seg selv helsefremmende, og er en unik mulighet for egendrevet aktivitet det offentlige ikke kan skape.

Frivilligheten har en egenverdi som handler om aktivitet, livskvalitet og sosialt samvær. I stedet må det være et likeverdig samarbeid der frivillige organisasjoner bidrar på egne premisser. Om kommunen tilrettelegger for samarbeid, kan frivilligheten stille med en hjelpende hånd i fremtidens ressursproblem.  En bestiller/utfører-modell der kommunen bestiller ferdig definerte tjenester fra frivilligheten, går på tvers av frivillighetens natur.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av forenkling og forutsigbarhet. Vi har frivillige hender og kompetanse som ønsker å bruke sin tid på å bidra innenfor folkehelse og for mennesker og deres pårørende som er rammet av demens. Vi har færre hender til administrativt arbeid. Det er derfor viktig at organisasjonenes aktivitet ikke blir hemmet av kompliserte søknadsprosesser, strenge rapporteringskrav eller annet unødvendig byråkrati.

Frivilligheten forebygger

En aktiv og mangfoldig frivillighet er bra for å skape tillit mellom folk i lokalsamfunnet, og bidrar til aktive innbyggere som deltar i utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Vi vil oppfordre politikerne som blir valgt i årets kommunevalg til å samarbeide med oss og andre frivillige organisasjoner, slik at vi sammen kan bidra til mindre utenforskap, bedre folkehelse og mulighet for frivillige til å være en del av løsningen på samfunnsutfordringene.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022