Romsdalsaksen AS har gjentatte ganger sendt inn høringsuttale for prosjektene som gjelder fergefri E39, men opplever at SVV vrir seg unna på utspekulert vis, skriver daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.

Annonse
Se TV direkte

Vi – og minst 15.000 til – er opptatt av at når man først skal bruke mange milliarder på ny veg, så må den være med fremtidsrettet løsning, bærekraftig, trafikksikker og miljøvennlig. For å kunne påpeke mange av disse kriteriene, må man få muligheten til å uttale seg med helhetlige briller.

Leserinnlegg: Jørn Inge Løvik daglig leder i Romsdalsaksen.

For å slippe unna slike ubehageligheter, ser det ut til at SVV bevisst deler opp prosjektene i mindre biter. På denne måten kan de avvise høringsuttaler med at dette er utenfor planområdet, og på den måten aldri la høringsuttalelsene favne helhetlig.

Som eksempel kan vi nevne at strekningen Vik-Molde ikke inkluderer Vikakslatunnelen til Ørskogfjellet – og dermed får man ikke uttalt noe om økt risiko med ekstreme høydeforskjeller. Ref. Gudvangasystemet med alvorlige branner hvert tredje år i gjennomsnitt.

Samme motsatt. Høringsuttale for strekningen Ørskogfjellet-Vik er uten den lange dype undersjøiske tunnelen. Ingen andre vegprosjekter har kontinuerlig høydeforskjell på 1050 meter.

Heller ikke får man uttale seg om kryssløsning på Ørskogfjellet, og ikke får man uttale seg om E39 trafikk gjennom sentrumsområdene i Molde. Det er liksom ikke med i planområdet – selv om konseptvalgsutredningen (KVU) som alt baserer seg på, er E39 strekningen Ålesund-Kristiansund.

Likeså ser det ut til at SVV lager nye høringsrunder frem til folk blir lei, og de bare planlegger og bygger videre som de selv lyster.

Vi er ikke så veldig spent på responsen, men har allikevel nylig sendt inn en høringsuttale om E39 Ørskogfjellet-Vik. Her er et sammendrag:

RA er sterkt kritisk til stykkevis og delt planlegging med dertil mangelfull risikovurdering. Dermed uteblir vurdering av økt brannrisiko pga enorme høydeforskjeller.

Det henvises til forholdsvis gamle temaanalyser om ulykker i forbindelse med tunneler. De alvorlige branntilfellene med Gudvangasystemet er da ikke inkludert. Heller ikke mange av de alvorlige tilfellene i Oslofjordtunnelen, m.fl. Hvordan vurderinger har SVV gjort om dette?

Tunnelene brukt som sammenligningsgrunnlag er forholdsvis flate tunneler. Bør man ikke sammenligne mot lignende tunnelløsninger?

T-kryss og store store høydeforskjeller mot en nasjonal stamvei med fartsgrense på 80 km/t må i et moderne veisystem unngås når man skal bygge nye anlegg. Er denne problematikken debattert?

Det legges frem som at trafikkforholdene bedres betraktelig i planbeskrivelsen. Til og med kollektivtilbud, gang- og sykkel omtales som bedre enn i dag.
– Hvordan forklares dette når man i dag har over 50 gratis avganger over fjorden med ferge i dag?
– Blir det bedring av trafikkforhold med milevis med enkeltløpede tunneler uten mulighet for hjelp ved alvorlige ulykker?

Å korte inn planområdet for å unngå konflikt med interesser på Ørskogfjellet er direkte respektlaust for publikum. Dette tyder på at SVV skyver fremtidige kryssløsninger på Ørskogfjellet inn i evigheten for å presse frem fortgang i bygging av fjordkryssingen. Og på denne måten låse fjordkryssingsalternativet – stikk i strid med publikums ønsker. Over 80% av befolkningen i fylket ønsker en oversjøisk og tunnelfri kryssing av Romsdalsfjorden.

Nasjonale mål med nasjonale stamveier er fremtidsrettede løsninger både med hensyn til miljø, trafikksikkerhet og bærekraft.
Hvordan forsvares følgende løsninger ihht de nasjonale målene?

  • Store høyde forskjeller som skaper utfordringer med miljø og trafikksikkerhet (Energiforbruk og økt brannfare)
  • Unngå undersjøiske tunneler spesielt – og tunneler generelt
  • Unngå nasjonale stamveier gjennom sentrumsområder med rundkjøringer og trafikklys.

Hvor store kostnader er beregnet for drift, vedlikehold og rehabilitering?

Annonse
Indre Bane ny februar 2022